Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Accés i admissió

Perfil de l'estudiantat

El Màster Universitari en Mercat Digital: Estratègies jurídiques i econòmiques es dirigeix a Graduats/as en Dret i Graduats/as en Administració i direcció d'empreses (ADE).

Vies i requisits d'accés al màster

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma establerta en l'article 16 i 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti, al país en què s'ha expedit el títol, per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Podran també accedir al Màster els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de Lleida que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Criteris d'admissió

El nombre màxim de places és de 20 estudiants.

El procés de selecció de les persones titulades per a la seva admissió en el Màster Universitari Mercat digital: estratègies jurídiques i econòmiques es durà a terme a partir dels següents criteris:

Les persones sol·licitants han d'estar en possessió d'una Llicenciatura o Grau en Dret o en Administració i direcció d'empreses (ADE). En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d'aquestes titulacions fos superior al nombre de places ofertes, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes (pel que serà necessari aportar un currículum vitae):

 a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):

 • Aprovat......................1
 • Notable......................2
 • Excel·lent...................3
 • Matrícula d'Honor.......4

b) Estar en possessió d'altres titulacions:

 • Diplomatura
 • Llicenciatura
 • Grau
 • Màster oficial
 • Doctorat

Prestant especial atenció a l'obtenció de coneixements referents al denominat Dret de l'Empresa i el Dret Informàtic, així com coneixements relatius a la metodologia Anàlisi Econòmica del Dret: de 0 a 1,5 punts.

c) Experiència laboral en l'àmbit de la consultoria/assessoria jurídica i/o econòmica en aspectes tecnològics i de la societat de la informació en funció del temps treballat i del tema d'estudi. De 0 a 1 punts.

d) Altres mèrits:

 • Coneixements acreditats d'idiomes: de 0 a 1 punt
 • Publicacions: de 0 a 0,5 punts
 • Col·laboració docent: de 0 a 0,5 punts

e) Entrevista personal en el qual el candidat o candidata tinguin l'ocasió d'argumentar la seva motivació o interès per especialitzar-se en aspectes relatius als reptes jurídics i econòmics del mercat digital: de 0 a 0,5 punts.

Si dos o més sol·licitants obtinguessin idèntica puntuació i només restés una plaça, s'efectuarà una prova d'accés consistent en qüestions generals de l'ordenament jurídic espanyol així com en la resolució d'un cas pràctic i la seva exposició oral. Serà seleccionat/al/l'alumne/al fet que obtingui la millor puntuació, que resultarà de la mitjana aritmètica de l'obtinguda en cadascuna de les proves.

Per al cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Òrgan d'admissió

L'admissió la resol el deganat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula

PRIMER TERMINI

- Preinscripció: de l’1 de març al 30 de juny de 2021 (enllaç per fer la preinscripció)

- Resolució: 12 de juliol de 2021

- Matrícula: 26, 27 i 28 de juliol de 2021 (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic: 29 i 30 de juliol de 2021

- Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d’octubre de 2021 (enllaç per fer modificacions)

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció: del 29 de juliol al 10 de setembre de 2021 (enllaç per fer la preinscripció)

- Resolució: 20 de setembre de 2021

- Matrícula: 4, 5 i 6 d’octubre de 2021 (enllaç per fer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialitat que ho volen fer en un curs acadèmic : 7 i 8 d’octubre de 2021

- Modificacions de la matrícula: 18 i 19 d’octubre de 2021 (enllaç per fer modificacions)

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. L'accés per Internet estarà obert durant les dates indicades.