Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Objectius i competències

Competències bàsiques 

(Annex I apartat 3.3 del Reial decret 861/2010)

 • B06 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • B08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • B09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom.

Competències generals 

 • CG1 Col·laborar i cooperar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals, i de contribuir a un projecte comú.
 • CG2 Anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyada.
 • CG3 Analitzar de manera crítica l'entorn cultural, social i polític a partir d'un corpus o del saber disciplinari.
 • CG4 Utilitzar els mètodes de recerca en ciències jurídiques, humanes i socials.
 • CG5 Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

Competències específiques 

 • CE1 Identificar i aplicar les fonts legals i jurisprudencials per a l'adequada protecció del consumidor en les transaccions comercials realitzades en un entorn virtual.
 • CE2 Dissenyar i avaluar estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim en un entorn complex, canviant i global.
 • CE3 Caracteritzar i optimitzar el procés de presa de decisions del consumidor al mercat digital.
 • CE4 Predir i avaluar nous àmbits de desenvolupament del comerç digital i de l'economia col·laborativa.
 • CE5 Reconèixer i valorar les característiques i perspectives macroeconòmiques relacionades amb el comerç digital.
 • CE6 Implementar recursos web per a la seva utilització estratègica al mercat digital.
 • CE7 Discriminar i avaluar els diferents tipus de plataformes i negocis digitals.
 • CE8 Identificar, planificar i gestionar l'impacte dels canvis tecnològics en la constitució i funcionament d'una societat.
 • CE9 Aplicar conceptes de la microeconomia per a l'anàlisi i valoració d'àrees regulatòries vinculades als desafiaments de l'economia digital.
 • CE10 Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en què opera.