Màster en Mercat Digital: Estratègies Jurídiques i Econòmiques

Treball Final de Master

El TFM és un treball autònom i individual que l'estudiantat ha de realitzar sota l'orientació d'un/a tutor/a. Aquest treball permetrà a l'estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster. Les modalitats que pot revestir el TFM són, entre unes altres, les següents:

 1. Treball acadèmic empíric o d'assaig sobre una matèria o qüestió determinada i relacionada amb els continguts del Màster
 2. Treball de revisió i recerca bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb el Màster
 3. Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l'exercici professional: informe, dictamen, preparació i defensa d'un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de viabilitat, entre uns altres.

Sigui el que sigui la modalitat seleccionada d'entre les assenyalades, el TFM ha de materialitzar-se en l'elaboració d'una memòria escrita integrada, com a mínim, pels següents elements:

 1. Resum
 2. Introducció: justificació del treball, estat de la qüestió, objectius i metodologia aplicada
 3. Desenvolupament analític
 4. Conclusions
 5. Relació de fonts, bibliogràfica o recursos materials utilitzats.

L'extensió recomanada de la Memòria és d'un mínim de 40 i un màxim de 80 pàgines.

Normativa

Tutoria del TFM

El TFM ha d'estar tutoritzat individualment. Els tutors o tutores han de pertànyer al col·lectiu de Personal Docent i Investigador que estigui adscrit a algun dels departaments amb docència assignada al Màster.

La funció de la tutoria consisteix a orientar als estudiants durant la realització del treball, supervisar-ho i vetllar pel compliment dels objectius fixats. La tutoria d'un treball es contempla com una activitat docent del professor amb una assignació de crèdits segons la normativa vigent de la UdL.

Proposta i assignació d'àmbits temàtics i tutors/as

Es tindrà en compte la següent temporització:

Novembre: Proposta de tres temes diferents per part de l'estudiantat del Màster, emplenant un formulari a aquest efecte que ha de dirigir al coordinador/coordinadora del Màster

Primera quinzena de desembre: Assignació del tema i del tutor/de la tutora per part del coordinador/a de el Màster. En principi, a cada estudiant li correspon un/a tutor/a però si el tema ho requereix es podrà realitzar l'assignació de dos professors/as que co-tutoritzaran el TFM.

Desenvolupament del TFM

Es tindrà en compte la següent temporització

Segona quinzena de desembre:

 • Guia formal per a l'elaboració del TFM i pautes metodològiques d'introducció al treball de recerca, a càrrec de la coordinació del Màster 
 • Contacte inicial amb el tutor/a: assignació de lectures inicials, i elaboració d'un índex (provisional).

Gener - Maig:

 • Tutories periòdiques amb el tutor/a para al seguiment del desenvolupament del treball: inclou l'elaboració de rúbriques d'autoavaluació per l'alumne i informes d'avaluació pel tutor.

Dipòsit del TFM

Primera quinzena de juny/Primera quinzena de setembre: Una vegada finalitzat el TFM, el tutor/la tutora remetrà a la Secretaria Acadèmica de la FDET amb un mínim de 10 dies hàbils d'antelació a la data de defensa del treball, els següents documents:

 1. Una fitxa de dades del TFM on consti el seu vistiplau
 2. Una còpia digital del TFM en format PDF. Si aquest document porta associats arxius adjunts, tots els arxius s'enviaran comprimits en format TGZ, ZIP o RAR
 3. Si escau, l'autorització signada per l'estudiant i pel tutor per efectuar el dipòsit en el Repositori Obert de la UdL

El dipòsit del TFM ha de fer-se durant el mateix curs acadèmic en el qual s'hagi fet la matrícula.

Avaluació i Defensa del TFM

Segona quinzena de juny/primera quinzena de setembre: L'avaluació del TFM és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball així com la defensa pública del mateix d'acord amb la següent ponderació:

Etapa Ponderació(%)

Planificació

10%

Desenvolupamentent

20%

Memòria Final

40%

Defensa

30%

Total

100%

 

Les etapes de planificació, desenvolupament i Memòria Final seran valorades pels tutors/as en el corresponent informe.

La defensa del TFM es farà en sessió pública i, en la mesura del possible, davant un Tribunal, mitjançant l'exposició oral del contingut. Quan la defensa del TFM es realitzi davant un tribunal, est estarà integrat per tres membres: dos/dos professors/as del Màster que correspongui i el/ la tutor/a de el TFM que es defensa. El nomenament del Tribunal la farà el coordinador/a de el Màster a proposta del tutor /de la tutora. La data i l'hora de la defensa la determinaran els tutors o tutores que haurà de comunicar-ho al coordinador/ a la coordinadora per a la seva publicació a la pàgina web del Màster. Una vegada realitzada la defensa del TFM, els tutors remetran les qualificacions finals al coordinador o la coordinadora del Màster qui les introduirà en l'acta corresponent.

La qualificació final del Treball Fi de Màster es correspon amb l'escala de qualificacions publicada al RD 1125/2003, pel qual es regula el Suplement al Títol:

 • 0,0 - 4,9: SUSPENS (SS) (0,0% - 54%)
 • 5,0 - 6,9: APROVAT (AP) (55% - 69%)
 • 7,0 - 8,9: NOTABLE (NT) (70% - 89%)
 • 9,0 - 10: EXCEL·LENT (SB) (90% - 100%)
 • 9,0 - 10: MATRÍCULA D'HONOR (95% - 100%). Limitada al 5%.

L'alumne matriculat al TFM que no defensi o suspengui el TFM haurà de tornar a matricular-se el curs següent. En tots dos casos es mantindrà el mateix tutor i tema, tret que l'alumne demani el canvi. Si reuneix els requisits de la convocatòria per finalització d'estudis podrà examinar-se en aquesta convocatòria.

Publicació del TFM en el Repositori Obert de la Udl i en el Dipòsit de Recerca de Catalunya (RECERCAT)

Els TFM seran dipositats en el Repositori Obert de la UdL i en el Dipòsit de Recerca de Catalunya (RECERCAT) i seran visibles i de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal.

El dipòsit haurà de ser autoritzat prèviament per l'estudiant i pel seu tutor. En el cas de TFM que incloguin resultats de recerca, l'autorització es podrà donar una vegada que hagin estat publicats.

La Secretaria Acadèmica de la FDET haurà de remetre a la biblioteca:

 1. Una còpia digital del TFM en format PDF. Si aquest document porta associats arxius adjunts, tots els arxius s'enviaran comprimits en format TGZ, ZIP o RAR
 2. La fitxa de dades del TFM lliurada a la secretaria